Το μεταπτυχιακό Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Το μεταπτυχιακό Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Το μεταπτυχιακό Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση δημοσιεύτηκε την 16η Οκτωβρίου 2014 (Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 2785).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διακυβέρνησης, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σοβαρές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές.
Οι βασικοί σκοποί του ΠΜΣ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι οι εξής:
• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, γνώσεων σχεδιασμού, διαχείρισης και εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου,
• Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων,
• Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
Είναι προφανές ότι όλοι οι συντελεστές που συμμετέχουν στο ΠΜΣ αναλαμβάνουν την αυτονόητη ευθύνη να προωθούν το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα, ειδικότερα δε οι διδάσκοντες να επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση στον τρόπο διδασκαλίας, να μεταφέρουν ή να παράγουν τεχνογνωσία στους επιστημονικούς τομείς του ΠΜΣ.


Το ΠΜΣ στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση» (Master's in European Integration and Governance).

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in