Προσωπικό του μεταπτυχιακού

Προσωπικό του μεταπτυχιακού

Προσωπικό του μεταπτυχιακού

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση είναι οι:

Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος (Καθηγητής)

Ηλίας Κουσκουβέλης (Καθηγητής)

Χρήστος Νίκας (Καθηγητής)

Γεώργιος Σπυρόπουλος (Καθηγητής)

Γεώργιος Βοσκόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Σπυρίδων Λίτσας (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Ιωάννης Παπαδόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Δημήτριος Σκιαδάς (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Ιωάννης Κωνσταντινίδης (Επίκουρος Καθηγητής)

Απόστολος Κιόχος (Επίκουρος Καθηγητής)

Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στο ΠΜΣ είναι η επιστημοσύνη και η συνάφεια της ειδικότητας, της πείρας και του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Στο ΠΜΣ απασχολούνται Καθηγητές, Λέκτορες ή ομότιμοι καθηγητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με κύρος και αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο και γενικά επιστήμονες που συγκεντρώνουν τα νόμιμα προσόντα για διδασκαλία στο ΠΜΣ.
Η επιλογή διδασκόντων στο ΠΜΣ γίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Μπορείτε να δείτε το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο σύνδεσμο που ακολουθεί

Ακαδημαϊκό Προσωπικό.

 

 

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in