Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
1. Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Γεώργιος Βοσκόπουλος)
2. Ηγεσία και Αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση (Ηλίας Κουσκουβέλης)
3. Μεθοδολογία και Τεχνικές Κοινωνικών Ερευνών (Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος)
4. Νομικά και Δημοσιονομικά Θέματα της Ε.Ε. (Μάθημα Έδρας Jean Monnet) (Δημήτριος Σκιαδάς)
5. Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (Χρήστος Νίκας)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
1. Δημόσιες Πολιτικές της Ε.Ε. (Ιωάννης Παπαδόπουλος)
2. Διεθνείς Σχέσεις και πολιτική επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση (Σπυρίδων Λίτσας)
3. Συγκριτική μελέτη διοικητικών/ πολιτικων συστημάτων στις χώρες της Ε.Ε. (Ιωάννης Κωνσταντινίδης)
4. Αναπτυξιακή/Ανθρωπιστική Πολιτική της Ε.Ε. (Γεώργιος Σπυρόπουλος)
5. Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική Διαχείριση (Απόστολος Κιόχος)

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΠΜΣ προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους, αλλά και μερικής, φοίτησης. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα. Το διδακτικό εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι όλα υποχρεωτικά και είναι συνολικά δέκα (10). Τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα.
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του Ε΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.
Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων ECTS.
Η ΓΣΕΣ, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζει τα μαθήματα που θα διδάσκονται.
Μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης εντός τριετίας από την εγγραφή του στο ΠΜΣ, διαγράφεται από το ΠΜΣ, εκτός αν η ΓΣΕΣ αποφασίσει την παράταση παραμονής του σε αυτό για ένα ακόμη έτος. Κατόπιν αίτησης μεταπτυχιακού φοιτητή, είναι δυνατόν να του χορηγηθεί αναστολή φοίτησης, με απόφαση της ΓΣΕΣ, για μέχρι δύο διδακτικά εξάμηνα και μόνο για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας.


Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.
Η ΓΣΕΣ μπορεί να αποφασίζει την τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in