Περιγραφές μαθημάτων

Περιγραφές μαθημάτων

Περιγραφές μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Το μάθημα αναλύει το θεωρητικό πλαίσιο (περιγραφικές – συστατικές θεωρίες) μετεξέλιξης του ευρωπαϊκού συστήματος κυρίαρχων κρατών και το νέο ρόλο του κράτους μέσα από τη μετεξέλιξη της Ευρώπης σε μία ένωση κρατών. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης και στον εθελούσιο χαρακτήρα της διαδικασίας σε αντιδιαστολή με τα ιστορικά παραδείγματα βίαιης ολοκλήρωσης αλλά και στην ετερότητα. Αναλύονται θεωρητικές προσεγγίσεις όπως ο Λειτουργισμός, νεολειτουργισμός, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ομοσπονδιακό μοντέλο, διακυβερνητισμός. Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει τα πλέον καταξιωμένα στον ακαδημαϊκό χώρο άρθρα και βιβλία. Η επιλογή τους έγινε με κριτήριο τη συνεισφορά τους στην περιγραφή της ενοποιητικής διαδικασίας και το ειδικό τους βάρος στον ακαδημαϊκό διάλογο για την πορεία και μέλλον της Ευρώπης σε επίπεδα οργανωτικής δομής, αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και δημοκρατικής διακυβέρνησης.

Ηγεσία και Αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση
Το μάθημα έχει δύο στόχους. Πρώτον, να εμβαθύνουν γνωστικά και θεωρητικά οι φοιτητές στη δομή και ιδιαιτέρως στη θεσμική, πολιτική και διοικητική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, να αναπτύξουν μέσα από τη θεωρία τις προσωπικές τους ικανότητες ανάλυσης και διοίκησης, σε συνάρτηση με την εξέταση διαδικασιών αποφάσεων .εντός της ΕΕ. Αρχικά εξετάζονται η διάρθρωση, ο ρόλος, οι διαδικασίες απόφασης των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεταξύ τους θεσμικές και πολιτικές εντάσεις, αλλά και οι ανταγωνισμοί των κρατών, όπως αυτές εκφράζονται μεταξύ τους εντός των θεσμών. Εν συνεχεία, μέσα από τις θεωρίες απόφασης και τις θεωρίες ολοκλήρωσης εξηγούνται φαινόμενα αποφάσεων τόσο σε διοικητικό (γραφειοκρατικό μοντέλο, οργανωσιακή θεωρία, κλπ.) όσο και σε πολιτικό επίπεδο (νεολειτουργισμός, θεσμικός διακυβερνητισμός, θεωρία παιγνίων). Τέλος, μελετώνται και συζητούνται περιπτώσεις διαπραγματεύσεων μέσα από το θεσμικό, αλλά και το θεωρητικό πρίσμα.

Μεθοδολογία και Τεχνικές Κοινωνικών Ερευνών
Το μάθημα αποτελεί μια πλήρη εισαγωγή στα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τις Ποσοτικές έρευνες, ασχολούμαστε με το πρόβλημα της μέτρησης, τις Δoμικές μεταβλητές, το πώς αυτές συνδέονται και μετρώνται με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, πώς κατασκευάζουμε Μοντέλα και Διαγράμματα διαδρομών. Διδάσκεται ο σχεδιασμός ερωτήσεων και η κατασκευή ερωτηματολογίου καθώς και οι Κλίμακες μέτρησης στάσεων. Με χρήση του προγράμματος SPSS διδάσκεται η χρήση Περιγραφικής στατιστικής. Το μάθημα περιλαμβάνει μια λεπτομερή εισαγωγή στην Δειγματοληψία στα ζητήματα Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας και του ελέγχου τους με το SPSS. Παρουσιάζεται επίσης το πώς γίνεται η ανάλυση δεδομένων και η παρουσίαση αποτελεσμάτων, οι ποινικοποιήσεις και ο σχολιασμός των ευρημάτων. Σε ό,τι αφορά τις Ποιοτικές έρευνες, διδάσκονται τα θεμελιώδη ζητήματα της Αξιοπιστίας και Εγκυρότητας στις ποιοτικές έρευνες και η Τριγωνοποίηση. Παρουσιάζονται η συνέντευξη σε βάθος και οι ομάδες εστίασης, καθώς και η συμμετοχική παρατήρηση. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος εργασίας με δεδομένα ποιοτικών ερευνών.

Νομικά και Δημοσιονομικά Θέματα της Ε.Ε. (Μάθημα Έδρας Jean Monnet)
Το μάθημα «Νομικά και Δημοσιονομικά Θέματα της Ε.Ε.» περιλαμβάνει την ανάλυση του νομικού και του δημοσιονομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Ε. Οι θεματικές που περιλαμβάνει αφορούν στην φύση του δικαίου της ΕΕ και στη θέση της έννομης τάξης της Ε.Ε. στο διεθνές νομικό σύστημα, στην ανάλυση του δικαιοπαραγωγικού συστήματος της Ε.Ε., στα βασικά στοιχεία της διοικητικής λειτουργίας της Ε.Ε. και των συναφών σχημάτων λήψης αποφάσεων. Η προσέγγιση αυτών γίνεται υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει ο Δημοσιονομικός Κανονισμός της Ε.Ε. για θέματα διακυβέρνησης και διαχείρισης πολιτικών. Βασικό σημείο της ανάλυσης αποτελεί το σύστημα δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ίδιας της Ε.Ε. με κεντρικό άξονα ανάλυσης τη λειτουργία του προϋπολογισμού της Ε.Ε. και του μηχανισμού του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Επίσης το μάθημα περιλαμβάνει εξέταση των μέτρων και δράσεων που λαμβάνουν χώρα για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. από την απάτη και συναφείς εγκληματικές δραστηριότητες. Τέλος το μάθημα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των ρυθμίσεων για τη λειτουργία της Εσωτερικής (Κοινής/Ενιαίας) Αγοράς και των ρυθμίσεων για την παροχή δικαστικής προστασίας (διενέργεια δικαστικού ελέγχου) στην Ε.Ε.

Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης
Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι η οικονομική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη μεταπολεμική περίοδο και στον ευρωπαϊκό χώρο συγκεκριμένα εξελίσσεται το πιο προχωρημένο και φιλόδοξο σχήμα οικονομικής συνεργασίας και τελικά οικονομικής ολοκλήρωσης με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μάθημα αυτό αναλύονται η θεωρία και η πολιτική της οικονομικής ολοκλήρωσης, η εφαρμογή της με τη μορφή των κοινών πολιτικών στην περίπτωση της Ε.Ε. καθώς και θέματα σύγχρονου και ειδικού ενδιαφέροντος όπως η Ο.Ν.Ε. και η διεύρυνση της Ένωσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ B' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

Δημόσιες Πολιτικές της Ε.Ε.
Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι οι μηχανισμοί παραγωγής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένες ιδιαίτερα σημαντικές Ευρωπαϊκές οικονομικές και αναπτυξιακές πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια sui generis πολιτική οντότητα και παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές ιδιαιτερότητες στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες και τις λογικές παραγωγής δημόσιων πολιτικών, οι οποίες έχουν άμεση συνάρτηση με τη φυσιογνωμία της ως του πιο προχωρημένου και φιλόδοξου σχήματος οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης στη μεταπολεμική περίοδο. Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι δημόσιες πολιτικές τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, με τη μορφή μελετών περιπτώσεων. Το μάθημα είναι χωρισμένο σε μια εισαγωγή και δύο μέρη. Στην εισαγωγή αναλύεται εκτενώς η λεγόμενη «κοινοτική μέθοδος» ως προσπάθεια συναρμογής των διαφορετικών θεσμικών λογικών και εσωτερικών διαδικασιών λήψης απόφασης των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά και εξετάζονται κριτικά οι μηχανισμοί παραγωγής πολιτικών της Ένωσης, ιδίως στο προνομοθετικό στάδιο: διάρθρωση και λειτουργία του Συμβουλίου και των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των κρατών μελών, εκτιμήσεις επιπτώσεων, επιλογή ρυθμιστικών εργαλείων, βέλτιστες πρακτικές στη νομοθέτηση. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι έννοιες της Οικονομικής, Δημοσιονομικής, Τραπεζικής και Κοινωνικής Ένωσης καθώς και αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης (ενέργεια-κλιματική αλλαγή-περιβάλλον) με διαλέξεις και σεμιναριακά, δηλαδή τόσο με παραδόσεις όσο και με συζήτηση υλικού που παρέχεται στους φοιτητές.

Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική Επικοινωνία στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση
Στον 21ο Αιώνα η Διεθνής Πολιτική αλλά και η Πολιτική Επικοινωνία είναι δυο χώροι όπου όχι μόνο οι θεματικές τους συναντιούνται συχνά αλλά και τα θεωρητικά και εφαρμοστικά τους εργαλεία πλέον συμπλέκονται, άλλοτε δημιουργικά και άλλοτε υπό συνθήκες υψηλής τριβής, ώστε να παραχθεί ένα δεδομένο αποτέλεσμα στη διεθνή σκηνή. Το συγκεκριμένο μάθημα θα προσεγγίσει τις Διεθνείς Σχέσεις μέσα από το φάσμα της Πολιτικής Επικοινωνίας, επιδιώκοντας να καθορίσει το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από ζητήματα όπως «Ο ρόλος της Ιδεολογίας στις Διεθνείς Σχέσεις», «Η Τέχνη της Διπλωματίας», «Η Επικοινώνηση της Υψηλής Στρατηγικής» κλπ. Μέσα από τις θεματικές του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής και η φοιτήτρια θα έρθουν σε επαφή με τον πυρήνα της διεθνοπολιτικής σκέψης, όπως αυτός όμως επηρεάζεται και διαμορφώνεται από το πολυεπίπεδο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας. Στόχο του μαθήματος είναι να έρθει ο φοιτητής σε δημιουργική επαφή με τη διάσταση της Πολιτική Επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτή χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίζονται οι διεθνείς κρίσεις, να προβάλλονται οι θέσεις του κάθε κράτους, να παράγεται μια αξιολογικά επιτυχημένη διαχείριση κρίσεων κ.α.

Συγκριτική Μελέτη Διοικητικών/Πολιτικων Συστημάτων στις Χώρες της Ε.Ε.
Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τους μηχανισμούς εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, τις συνδέσεις μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας (κόμματα, εκλογές, ομάδες συμφερόντων) και, κυρίως, τις διαδικασίες εφαρμογής πολιτικών σε έναν σημαντικό αριθμό χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μία δεύτερη ενότητα, το σεμινάριο θα εστιάσει στην παρουσίαση των σύγχρονων τάσεων διοίκησης του δημοσίου τομέα στις χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στη μέτρηση της αποδοτικότητας, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στη μεταβίβαση μέρους του έργου σε ιδιώτες, στην εξατομίκευση των διαδικασιών επιλογής και εξέλιξης του προσωπικού. Με το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αντιδιαστέλουν μεταξύ τους βασικά στοιχεία των πολιτικών συστημάτων και της δημόσιας διοίκησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναπτυξιακή/Ανθρωπιστική Πολιτική της Ε.Ε.
Το μάθημα 'Αναπτυξιακή-Ανθρωπιστική Πολιτική της ΕΕ εξετάζει τους βασικούς άξονες-δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στον τομέα της ανάπτυξης όσο και σε ζητήματα που αφορούν τις παρεμβάσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Τα θέματα αναλύονται περιδιαβαίνοντας στο συμβατικό πλαίσιο (Συμβάσεις Λομέ και Κοτονού) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσόμενων κρατών (ΑΚΕ). Πρόσθετες θεματικές ενότητες έρχονται να συμπληρώσουν την αναπτυξιακή και ανθρωπιστική διάσταση της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική Διαχείριση
-Το Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον.
-Ο ρόλος του Χρηματοοικονομικού Μάνατζερ και Χρηματοοικονομικοί Στρατηγικοί στόχοι σε μια επιχείρηση.
-Η μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) και η μέθοδος Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (IRR).
-Το Διατραπεζικό Επιτόκιο Αγοράς. Ανάλυση και μέθοδοι εκτίμησης κινδύνων επιτοκίου στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό σύστημα.
-Μεθοδολογία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων και Θεωρία Κεφαλαιαγορών.
-Χρηματοοικονομικές και Τραπεζικές κρίσεις στην Ευρώπη.
-Θεσμικό πλαίσιο και ανάλυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Θεσμικό πλαίσιο και ανάλυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο ρόλος της Τράπεζας της Βασιλείας στον κανονισμό κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

 

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in