Κανονισμός και διαδικασία

Κανονισμός και διαδικασία

Κανονισμός και διαδικασία

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων
Τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων δημοσιεύεται στον τύπο σχετική ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους, που προσδιορίζει:
1. Τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ
2. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
3. Το γενικό τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων
4. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, που διατίθενται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Στη συνέχεια η Γραμματεία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. Έντυπη αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.Α.Τ.Α.Π.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.)
6. Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/τΑ΄/ 09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/τΑ΄/03.08.2007), και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.
7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.
8. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).
10. Παράβολο εξέταστρων φακέλου 50 ευρώ, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in