Μετά την αίτηση εγγραφής

Μετά την αίτηση εγγραφής

Μετά την αίτηση εγγραφής

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ, σε συνεργασία με άλλους Καθηγητές ή/ και Λέκτορες του Τμήματος, τους οποίους ορίζει η ΓΣΕΣ (εφόσον το κρίνει απαραίτητο), είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:
1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου, ως προς τα προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο αξιολογηθέν περιεχόμενο του φακέλου είναι 75% και αναλύεται ως εξής:
• Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 40%)
• Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
• Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
• Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο που πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)
• Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%)
2. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη από δύο τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, πρωτοτύπων ή αντιγράφων τους σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στη δεύτερη φάση είναι 25%.
3. Κατά την τρίτη φάση, διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων και προωθείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.


Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής υποψηφίων
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ σε ολομέλεια:
1. Μετά τη διαπίστωση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρώτης φάσης, αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης.
2. Προωθεί τον κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση στη Γραμματεία του ΠΜΣ, που επικοινωνεί με αυτούς για συμμετοχή στη δεύτερη φάση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
3. Μετά το πέρας και της δεύτερης φάσης, καταρτίζεται κατάλογος κατάταξης των επιτυχόντων υποψηφίων. Οι κατάλογοι των επιτυχόντων υπόκεινται στην τελική έγκριση της ΓΣΕΣ. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 35 άτομα ετησίως. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα αξιολογούνται κατά περίπτωση από την ίδια, μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των εισακτέων κατά 10%.
4. Οι πρώτοι από τους επιτυχόντες, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των εισακτέων σύμφωνα με την αντίστοιχη προκήρυξη ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός 5 ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο ΠΜΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.
5. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο κατάλογο επιτυχόντων.


Διασφάλιση του αδιάβλητου κατά τη διαδικασία επιλογής
Για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας επιλογής απαιτείται ιδίως η εξακρίβωση της ουσιαστικής γνησιότητας και ακρίβειας των προσκομιζομένων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in