Δεοντολογία

Δεοντολογία

Δεοντολογία

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές το αξιολογούν σε ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν (ειδικά έντυπα). Το σχετικό έντυπο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του ΠΜΣ.
Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του ΠΜΣ την προτελευταία ημέρα των παραδόσεων και τα συμπληρωμένα έντυπα σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Οι πίνακες που ετοιμάζονται παραδίδονται στον Διευθυντή του ΠΜΣ, με στόχο την αξιοποίησή τους για τη βελτίωση του επιπέδου σπουδών του Προγράμματος. Μετά την υποβολή της καταστάσεως βαθμολογίας για το μάθημα, παραδίδεται και στο διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολόγησης με τις τυχόν παρατηρήσεις.
Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Ιούνιο, ο Διευθυντής του ΠΜΣ θα παρουσιάζει στη ΓΣΕΣ τις εκτιμήσεις του σε σχέση με τις αξιολογήσεις.

Υποχρεώσεις Διδασκόντων
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένος:
• Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.
• Να ελέγχει, αν οι φοιτητές που είναι παρόντες και μόνο αυτοί έχουν υπογράψει στο παρουσιολόγιο.
• Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο που αυτό να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις.
• Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.
• Να υποβάλλει κατά την έναρξη του εξαμήνου προς διανομή στη Γραμματεία του ΠΜΣ το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus), που θα καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι μέχρι εννέα (9) ώρες σε κάθε μάθημα (τρεις διαλέξεις), άσχετα αν πρόκειται για απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Για μεγαλύτερο αριθμό απουσιών η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίζει την εκπόνηση ειδικής συμπληρωματικής εργασίας, την επανάληψη του μαθήματος ή τον αποκλεισμό του φοιτητή από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υποχρεώσεις Φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένοι:
• Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο.
• Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
• Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
• Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Φοιτητής ο οποίος δεν έχει εξοφλήσει πλήρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου αποκλείεται από τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, φοιτητής, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, δε δικαιούται ούτε να συμμετάσχει στην ορκωμοσία ούτε να του χορηγηθεί βεβαίωση για επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών. Οι φοιτητές είναι επίσης υποχρεωμένοι σε 15 ημέρες από την έναρξη των μαθημάτων να καταβάλουν το ποσό των διδάκτρων που θα τους ζητηθεί από τη Γραμματεία (μικρότερο μιας δόσης). Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα.
• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του ΠΜΣ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
Η μη τήρηση των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί αιτία απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το ΠΜΣ.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in