Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις

Εξετάσεις και Βαθμολογία Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται από το διδάσκοντα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει ορίσει πριν από την έναρξη των παραδόσεων. Η αξιολόγηση των επιδόσεών τους γίνεται με την κλίμακα 1-10.
Ο φοιτητής που αποτυγχάνει στις εξετάσεις μαθήματος βαθμολογείται με βαθμό «Ε» (Επανάληψη). Αν ένας φοιτητής βαθμολογηθεί με βαθμό «Ε» σε περισσότερα από δύο μαθήματα ενός εξαμήνου αποβάλλεται από το ΠΜΣ, με απόφαση της ΓΣΕΣ. O φοιτητής που βαθμολογείται με βαθμό «Ε» σε ένα ή δύο μαθήματα ενός εξαμήνου επανεξετάζεται μία και μόνο φορά σε αυτά σε διάστημα τριών μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας υποχρεώνεται για τελευταία φορά να επαναλάβει τα μαθήματα αυτά το εξάμηνο που θα διδαχθούν, σύμφωνα με το πρόγραμμα με δικαίωμα μίας και μόνο εξέτασης.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγησή τους σε συγκεκριμένο μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται σε Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Τριμελής Επιτροπή θα εξετάζει το θέμα και θα εισηγείται στη ΓΣΕΣ, η οποία θα λαμβάνει και την τελική απόφαση, την αποβολή τους από το ΠΜΣ ή την επανεξέτασή τους. Στην Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων καθηγητής, ο οποίος βαθμολόγησε το μάθημα.
Βαθμός «ΕΛΛ» (ελλιπώς) δίδεται από το διδάσκοντα σε ειδικές περιπτώσεις κατά την κρίση του, όπως αδυναμία του φοιτητή να λάβει μέρος στις εξετάσεις ή να παραδώσει εργασία για λόγους επαγγελματικούς ή υγείας και αργότερα μέσα σε νέα τακτή προθεσμία δύναται να αντικατασταθεί με κανονικό βαθμό, εφόσον ο φοιτητής εκπληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in