Πτυχιακή – κανονισμός πτυχιακής- εξέταση

Πτυχιακή – κανονισμός πτυχιακής- εξέταση

Πτυχιακή – κανονισμός πτυχιακής- εξέταση

Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
Κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου (ή κατά τη διάρκεια του Δ΄ εξαμήνου σε περίπτωση μερικής φοίτησης) ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του, ο οποίος πρέπει να ανήκει στους διδάσκοντες στο ΠΜΣ και να είναι Καθηγητής ή/ και Λέκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή άλλου Τμήματος ΑΕΙ. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επαρκώς αιτιολογημένες, επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι και Καθηγητής ή/ και Λέκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών που δε διδάσκει στο ΠΜΣ.
Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Η Συντονιστική Επιτροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.
Η έκταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από 10.000 μέχρι 20.000 λέξεις. Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, συγκροτείται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διμελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Ένα από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι ο επιβλέπων καθηγητής. Η αξιολόγηση της εργασίας περιλαμβάνει προφορική ανάπτυξη του θέματος ενώπιον της Επιτροπής. Η Διμελής Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει για έγκριση στη Συντονιστική Επιτροπή ειδική έκθεση με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή στη συνέχεια προωθεί την έκθεση στη ΓΣΕΣ.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής ζητήσει αλλαγή του επιβλέποντα καθηγητή ή του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας, αποφασίζει σχετικά η ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
Κάθε φοιτητής εξετάζεται στη διπλωματική του εργασία μόνο μία φορά, χωρίς δυνατότητα επανεξέτασης.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in