Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα. Σε περίπτωση πλήρους φοίτησης, η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του Γ΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων. Σε περίπτωση μερικής φοίτησης, η παρακολούθηση και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται στα τέσσερα (4) πρώτα εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του Ε΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να συγγράψει τη διπλωματική του εργασία, εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.
Κάθε μάθημα ισοδυναμεί με έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η διπλωματική εργασία ισοδυναμεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων ECTS.

Downloadhttp://bigtheme.net/joomla Joomla Templates

Log in